Category: เรียนนวด

ความเป็นมาในการเรียนนวด

– การเรียนนวดไทยแต่เดิมเรียนกันตามบ้านของพ่อครู ในสมัยต่อมาได้มีการก่อตั้งเป็นสมาคมแพทย์แผนโบราณขึ้นตามวัดต่าง ๆ คือ สมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย (วัดปรินายก) ใน พ.ศ. 2510 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย (วัดสามพระยา) ใน พ.ศ. 2495 โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ ใน พ.ศ. 2500 สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุฯ ใน พ.ศ.2520 ต่อมาในปี 2528 เกิด โครงการฟื้นฟูการเรียนนวดไทย มีการฝึกอบรมวิทยากรด้านต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงการนวดไทยในระดับชาวบ้าน และระดับโรงพยาบาล และมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย

– การนวดแผนไทย เป็นวิธีการรักษาความเจ็บป่วยที่เก่าแก่วิธีหนึ่งที่รวมอยู่กับการแพทย์แบบดั้งเดิมของไทย ยึดหลักทฤษฎีเส้นสิบโดยใช้อวัยวะของผู้นวดซึ่งมีหลายลักษณะ โดยอาจใช้นิ้วมือ มือ ฝ่าเท้า ศอก เข่าหรือเหยียบ การนวดแผนไทยอาจใช้ควบคู่กับการรักษาวิธีอื่น ได้แก่ การประคบหรือนำยาสมุนไพรบางขนานมาใช้ประกอบการนวดในการรักษาโรค ทำให้หายเมื่อยขบ ระบบประสาทหายชา ทางเดินโลหิตดีขึ้น