Category: เต็นท์พับ

รูปร่างเต็นท์พับได้ มีหลายคุณสมบัติ

ความหนักเบาของโครงร่างเต็นท์พับได้ ความหนักเบาโครงร่างยิ่งมาก ยิ่งทนทาน ประกบ (มี/ไม่มี) ของเต็นท์พับได้

1 แทบกันเหล็ก

จุดแข็ง ช่วยเหลือไม่ให้โครงของเต็นท์พับได้ พังได้ง่ายๆ

สิ่งบกพร่อง ผ้าประทุนเต็นท์ส่วนมากจะเข้าในซอกของประกับเหล็ก เวลากางจะทำให้ผ้าฉีกขาดได้ง่าย

2 ประกับ PVC

จุดเด่น ช่วยไม่ให้โครงร่างของเต็นท์พับได้ หักได้ง่ายๆ , แก้ปัญหาผ้าฉีกขาดเวลากาง

ผ้าหลังคาเต็นท์ เนื่องด้วยเต็นท์พับได้ มีให้เลือกอยู่มากมายหลายอย่าง แต่ละชนิดมีรุ่นการใช้งานที่ต่างกัน
งานปุปะสำหรับผ่าเต็นท์ ของเต็นท์พับได้ ที่มีการนำเข้ามาจาก ต่างประเทศ (จีน) จะแตกต่างกับการเย็บของไทย (บางโรงงาน)
งานปะจากประเทศจีน เป็นการประกบผ้า ต่อจากนั้นเดินฝีเข็ม 1 ฝีเข็ม
งานปุปะของประเทศไทย คือการประกบผ้า ต่อจากนั้นเดิมฝีเข็ม 2 ฝีเข็ม หรือ เดินคู่
งานปะของประเทศไทย (บางโรงงาน) เป็นการประกบผ้า จากนั้นเดินฝีเข็มแบบโพ้ง 5 ฝีเข็ม แก้ไขปัญหาเรื่องโดนลมแรงๆ กับน้ำหยดตามรอยปุปะ

สิ่งสำคัญ ที่ส่งผลลัพธ์ต่อวิธีซ่อมที่ไม่ควรไม่เอาใจใส่ในการเลือกใช้เต็นท์พับได้

แรงลม คือตัวเด่นในการเป็นเหตุให้ผ้าเต็นท์ปริขาด ตามตะเข็บงานปุปะ
น้ำฝนซึมตามรอยปะ